Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: [ 2014-01-15 ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Przemysław Galicki . Kontaktować można się także dzwoniąc na numery telefonów 32 335 02 30, 32 335 01 03 lub na adres email: office@pec.gliwice.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Główny budynek znajduje się przy ul. Królewskiej Tamy 135, wejście przez portiernię, brak schodów, teren płaski, jednolity. Wejście do budynku Służb Technicznych po kilku schodach, nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku w którym znajduje się Kancelaria, Sekretariat Zarządu, dział Kadr i Dział Przetargów, budynek jest parterowy, nie posiada schodów i utrudnień dla osób na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób uprzywilejowanych. Budynek nie posiada toalet dla osób niepełnosprawnych.
  2. Po przeciwnej stronie ulicy przy ul. Królewskiej Tamy 44, znajduje się budynek księgowości, przejście przez portiernię, budynek jednopiętrowy, ze schodami, brak windy, brak możliwości wjazdu na piętro wózkiem inwalidzkim.

    Po prawej stronie od portierni znajduje się budynek w którym znajduje się Dział Sprzedaży, Dział Dyspozycji Mocy i Dział Informatyki. Budynek parterowy z drzwiami otwieranymi ręcznie.

  3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym/przewodnikiem
  4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  5. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

[ nie posiadamy ]

do góry